Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau triển khai chương trình tầm soát bất thường vú và phổi cho phụ nữ (18/01/2021)
Bệnh viện MEDIC Cà Mau triển khai chương trình miễn giảm hỗ trợ tầm soát bất thường vú và phổi cho phụ nữ.

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác