ENGERIX B 20 mcg >20 tuổi (GSK:Bỉ) – (Tạo miễn dịch chủ động chống nhiễm những phó chủng HBV, cũng có thể phòng VGD )

Tag: